Договір приєднання

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКУ «25/8.АУКЦІОН»

Товариство з обмеженою відповідальністю «25 ГОДИН» (далі - Оператор) в особі директора Грановського Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

__________________________, в особі ___________________________, який діє на підставі ____________ (далі - Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «25/8.АУКЦІОН» (далі – Електронний майданчик), володільцем якої є Оператор, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www.25h8.auction, авторизовано за першим та третім, другим та четвертим рівнями акредитації, уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі – Договір приєднання, Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту авторизованого електронного майданчику «25/8.АУКЦІОН» (далі – Регламент), який є його невід’ємною частиною, а Оператор надає Користувачу послуги з використання системи електронних закупівель через веб-сайт Електронного майданчика, який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою www.25h8.auction (далі – Веб-сайт).

1.2. Склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються нормативно-правовими актами у сфері закупівель, у тому числі, але не виключно: Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, іншими актами у сфері закупівель та рівнями акредитації Електронного майданчику.

1.3. Загальні умови та порядок надання послуг Користувачу, послуги, що надаються Оператором окремо та безкоштовно Користувачу, який діє як замовник та окремо Користувачу, який діє як учасник, відповідальність Оператора та Користувача, визначаються Регламентом.

2. Умови користування та реєстрація в електронній системі закупівель. Акцепт оферти

2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання електронної системи закупівель (у т.ч. через Електронний майданчик) як користувач - замовник та/або учасник на власний розсуд та під свою відповідальність.

2.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

2.3. Реєстрація Користувача в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

2.3.1. ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор надає рахунок-фактуру Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, зазначених у рахунку. Після перевірки Оператор Електронного майданчика може або повернути платіж Користувачу, або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов цього Договору;

2.3.2. ідентифікації через підписання договору між Користувачем та Оператором Електронного майданчика.

2.4. Здійснення Користувачем одним із способів, визначених п.2.3. цього Договору ідентифікації/авторизації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору. При застосуванні способу ідентифікації/авторизації, передбаченого п.п.2.3.1. цього Договору, ідентифікація/авторизація Користувача як саме замовника здійснюється Оператором після одночасного направлення таким Користувачем відповідного звернення на електронну адресу Оператора: info@25h8.auction.

2.5. Користувач Електронного майданчику - замовник, з метою здійснення публічної закупівлі, повинен авторизуватись як організатор аукціону (далі – Організатор). Авторизуючись як Організатор, Користувач підтверджує правомірність застосування ним електронної системи закупівель як Організатор.

2.6. Організатор самостійно та безоплатно через Електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та законом, інформацію про закупівлю.

2.7. Користувач, який має намір прийняти участь в оголошеній процедурі закупівлі як постачальник товару (товарів), надавач послуги (послуг) та/або виконавець робіт, повинен авторизуватись як учасник аукціону (далі – Учасник), одним із способів, зазначених у п.2.3. цього Договору.

3. Оплата послуг оператора та платіж за реєстрацію

3.1. Послуги, передбачені цим Договором та законодавством про публічні закупівлі, в тому числі реєстрація, надаються Електронним майданчиком Організатору безкоштовно.

3.2. У випадку реєстрації в електронній системі закупівель як Організатор у спосіб, зазначений у п.2.3.1. цього Договору, Користувач сплачує платіж у розмірі 0,01 гривні (одна копійка). Після перевірки даний платіж повертається Оператором Організатору протягом 3 (трьох) банківських днів.

3.3. За реєстрацію в електронній системі закупівель як Учасник Користувач сплачує платіж у розмірі 12,00 гривень (дванадцять гривень), в тому числі ПДВ 2,00 гривні (дві гривні). Платіж Користувача за реєстрацію як Учасника зараховується на його баланс та списується Оператором як плата за реєстрацію.

3.4. За подання Учасником тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель, Оператором з Учасника справляється плата у розмірі, що визначено з урахуванням податку на додану вартість:

1) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень, - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень, - тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень, - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.5. Послуги Оператора за подання Учасником тендерної пропозиції у розмірі, визначеному п.3.4. цього Договору, сплачуються Учасником на умовах 100% попередньої оплати шляхом списання грошових коштів з балансу Учасника (сервіс автоматизованого робочого місця Учасника, що відображає рух грошових коштів Учасника, що надійшли на рахунок Учасника як аванс та які можуть бути використані як оплата послуг Оператора) в момент розкриття тендерної пропозиції.

3.6. Подання Учасником тендерної пропозиції та надання Оператором Учаснику такої послуги здійснюються за умови наявності на балансі Учасника грошових коштів у розмірі, не меншому ніж розмір плати, визначений п.3.4. цього Договору.

3.7. Поповнення балансу Учасника здійснюється в наступному порядку:

- отримання Учасником від Оператора рахунку-фактури, що містить індивідуальні реквізити, на суму авансу, визначену Учасником;

- оплата отриманого рахунку-фактури, що містить індивідуальні реквізити, з обов‘язковим зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу «згідно з рахунком-фактурою №____________»

- зарахування Оператором сплачених грошових коштів на баланс Учасника протягом терміну, визначеному банківською установою.

3.8. Передача Учасником розрахункових документів (рахунку-фактури), складених на ім‘я Учасника, будь-якій третій особі, покладення Учасником його обов‘язку з оплати послуг Оператора на будь-яку іншу особу, та виконання такого обов‘язку такою особою, - приймається Сторонами, як належне виконання Учасником обов‘язку з оплати послуг Оператора. Виконання обов‘язку Учасника з оплати послуг Оператора не змінює покупця (отримувача) послуг, що надаються Оператором за договором з Учасником та не змінюють податкові наслідки для Оператора, як постачальника (продавця) послуг за договором з Учасником.

3.9. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, плата, отримана Оператором за подання такої пропозиції, повертається Учаснику, крім випадків, коли пропозиції учасника/переможця було відхилено. У такому випадку сплачені Учасником грошові кошти за подання такої тендерної пропозиції повертаються Оператором на баланс Учасника. У разі розкриття тендерної пропозиції, плата, отримана Оператором за її подання, не повертається Учаснику.

3.10. Усі розрахунки Сторін за цим Договором, здійснюються у безготівковій формі.

3.11. Акт прийому-передачі наданих послуг складається Оператором в односторонньому порядку до 15 числа поточного місяця на загальну суму коштів, що списані з балансу Учасника у попередньому місяці, і не підлягають поверненню на його баланс у випадку передбаченим цим договором.

3.12. За офіційним зверненням Учасника за адресою info@25h8.auction, Акт прийому-передачі наданих послуг може бути виготовлений на паперовому носії та направлений Учаснику поштовим зв‘язком, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання звернення.

3.13. До фактично наданих Оператором послуг не відноситься плата за подання Учасником тендерної пропозиції, за якими не вичерпано можливість відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі закупівель.

4.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

4.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

4.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

5. Строк дії договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

6. Заключні положення

6.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

6.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

6.3. Ця редакція Договору про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «25/8.АУКЦІОН», прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклали такий договір раніше.

6.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб-сайті Електронного майданчику.

6.5. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках, які не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».

7. Реквізити сторін